← zurück zum Kalender

Kammerkonzert IX
Tue, 01. June 2021, 20:00

Konzertprogramm:
Josef Bohuslav Foerster 

BLÄSERQUINTETT D-DUR OP. 95 

Václav Smetáček 

»ZE ŽIVOTA HMYZU«  

(»AUS DEM LEBEN DER INSEKTEN«) –  

SUITE FÜR BLÄSERQUINTETT  

Leoš Janáček 

»MLÁDÍ« (»DIE JUGEND«) – 

SUITE FÜR BLÄSERSEXTETT

Antonín Rejcha 

BLÄSERQUINTETT H-MOLL OP. 99 NR. 5

Bohuslav Martinů   

SEXTETT ES-DUR FÜR KLAVIER  

UND BLÄSER H. 174